Powrót do listy
Wpis służebności do księgi wieczystej a błąd w numerze działki w mapie katastralnej.

Czasami przeglądając księgę wieczystą własnej nieruchomości okazuje się, że natkniemy się na zapis, który jest błędny. Co więcej czasem okazuje się, że służebność, która jest przez nas wykonywana – a wcześniej była wykonywana przez wiele lat – nie jest prawidłowo wpisana do księgi wieczystej lub jest wpisana jedynie częściowo.

 

Na początek warto ustalić, z jakim błędem mamy do czynienia. Czy jest to:

  • błąd prosty, niepowodujący niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym np. literówka, błąd w numerze dokumenty, błędnie wpisana powierzchnia nieruchomości lub błędnie zsumowane udziały,

  • błąd powodujący niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości (błąd merytoryczny).

Błędy proste mogą powstać często z powodu pomyłek ludzkich – ktoś źle wpisze, przepisze, zsumuje lub przekręci nazwisko. Często błędy takie powstawały z trakcie migracji ksiąg wieczystych do formy cyfrowej, w której obecnie prowadzone są księgi. Jeśli dokumenty będące podstawą wpisu nie zawierają błędów to najczęściej możliwe jest sprawne ich sprostowanie poprzez skierowanie pisma do właściwego sądu ze wskazaniem, gdzie występuje błąd i w jakich dokumentach widnieje poprawny zapis. Wówczas Sąd sam z urzędu dokonuje poprawy omyłki.

 

Jeśli natomiast przyczyna błędu leży w dokumencie źródłowym np. w mapie – może powodować to dla nas dotkliwe konsekwencje. Możliwa jest bowiem nawet odmowa wpisu służebności – w części lub w całości – z uwagi na pomyłkę, na którą my sami nie mieliśmy żadnego wpływu i która po analizie dokumentów wydaje się być drobna np. pomyłka w numerze działki na mapie. W takiej sytuacji powinniśmy podjąć wszelkie kroki by sprawę tą wyjaśnić i doprowadzić do wpisania prawa zgodnie z jego pierwotnym brzmieniem i wieloletnim sposobem wykonywania.

 

Co w takiej sytuacji zrobić? W pierwszym rzędzie należy przeanalizować, gdzie został popełniony błąd i niezwłocznie zwrócić się do tego, kto dany dokument sporządził. Jeśli błąd popełniono na mapie, którą – jako podstawę wpisu – sporządzał biegły geodeta, należy udać się do niego w celu poprawy pomyłki. Dopiero z tak poprawionym dokumentem będzie można skierować do Sądu wniosek celem wpisu prawa lub usunięcia pomyłki. Zasadne będzie także skorzystanie z pomocy profesjonalisty, który mając na uwadze charakter danej sprawy doradzi jakie kroki należy podjąć. Sprawa bowiem komplikuje się, gdy nie ma możliwości poprawienia dokumentu źródłowego.

 

Adwokaci Kancelarii świadczą pomoc prawną w zakresie prawa rzeczowego oraz wszelkich kwestii związanych z prawem nieruchomości, w tym spraw dotyczących błędów w księgach wieczystych.  

POZOSTAŁE WPISY
Skreślenie z listy uczniów w szkole publicznej – kiedy jest to możliwe?
Dowiedz się więcej
Rozszerzony przepadek mienia – konfiskata rozszerzona
Dowiedz się więcej
Czy można zrzec się prawa do zachowku?
Dowiedz się więcej