Powrót do listy
Rozszerzony przepadek mienia – konfiskata rozszerzona

W dniu 27 kwietnia 2017 r. weszła w życie ważna zmiana w kodeksie karnym. Do ustawy tej wprowadzono przepisy o konfiskacie rozszerzonej, które dają możliwość odebrania majątku pochodzącego z przestępstwa. Wprowadzona instytucja zwana jest zamiennie „rozszerzonym przepadkiem mienia”.

 

Celem nowelizacji przepisów jest usprawnienie walki ze zorganizowaną przestępczością. Zgodnie z ideą prowadzonych przepisów, odpowiedzialność firm lub osób fizycznych popełniających przestępstwa, w tym np. gospodarcze czy skarbowe, nie powinna ograniczać się jedynie do odbycia kar za popełnione przestępstwo, ale powinna rozciągać się na korzyści, jakie zostały przez nich nielegalnie zdobyte. Zgodnie z opinią Rady Legislacyjnej wyrażoną 18 lipca 2016 r. jest to jedyny sposób, w który pozbawić można sprawców takich przestępstw możliwości kontynuowania dalszej działalności przestępczej.

 

Nowy art. 44 a Kodeksu karnego stanowi, że: „W razie skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął, chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości, sąd może orzec przepadek przedsiębiorstwa stanowiącego własność sprawcy albo jego równowartości, jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści".

 

Ponadto, w razie skazania za przestępstwo, z którego skazany osiągnął korzyść majątkową znacznej wielkości, sąd może orzec przepadek przedsiębiorstwa niebędącego własnością sprawcy, jeśli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa za wiedzą i zgodą jego właściciela. Należy znaczyć, że w sytuacji niewspółmierności wagi popełnionego przestępstwa, stopnia zawinienia oskarżonego lub motywacji czy zachowania się właściciela przedsiębiorstwa, które służyło popełnieniu przestępstwa sąd nie będzie orzekał przepadku. To samo dotyczyć będzie sytuacji, gdy szkoda wyrządzona przestępstwem nie jest znaczna wobec rozmiaru działalności. Sąd nie orzeknie przepadku, gdy nielegalne działanie było jedynie marginesem prowadzonej działalności danego przedsiębiorstwa.

 

Wskazana powyżej nowelizacja przepisów wprowadza rozwiązania, które dotychczas nie były znane prawu polskiemu. Ma ona sprawić, że sprawcy przestępstw nie pozostaną bezkarni finansowo. O ile bowiem sprawcy zwykle liczą się z ryzykiem kary więzienia, o tyle ryzyko utraty nielegalnych majątków może budzić u niektórych z nich poważniejsze obawy.

 

Adwokaci Kancelarii zajmują się udzielaniem pomocy prawnej w sprawach karnych, w tym pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami gospodarczymi, skarbowymi oraz przestępczością zorganizowaną. 

POZOSTAŁE WPISY
Skreślenie z listy uczniów w szkole publicznej – kiedy jest to możliwe?
Dowiedz się więcej
Czy można zrzec się prawa do zachowku?
Dowiedz się więcej
Jakie koszty procesu w sprawie o podleganie ubezpieczeniom społecznym?
Dowiedz się więcej