Powrót do listy
Skreślenie z listy uczniów w szkole publicznej – kiedy jest to możliwe?

Ustawa o systemie oświaty wyraźnie wyklucza możliwość skreślenia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym z listy uczniów. Uczeń taki może zostać jedynie, w uzasadnionych przypadkach i na wniosek dyrektora danej szkoły publicznej, przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły. Rejonizacja wykonywania obowiązku szkolnego wymaga, aby Kurator Oświaty wskazał inną szkołę, do której ma być przeniesiony dany uczeń. Przeniesienia dokonuje Kurator Oświaty i to on podejmuje decyzję w tej sprawie, nie zaś dyrektor szkoły.

 

Wskazać należy, że statut szkoły publicznej powinien zwierać katalog przypadków, w których uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły i tylko w takich przypadkach to przeniesienie może nastąpić. Skreślenie może mieć miejsce szczególnie w następujących przypadkach:

·     stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników szkoły,

·     dystrybucji narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadanie przez ucznia,

·     używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na terenie szkoły i w jej obrębie,

·     naruszenie godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również pracowników szkoły (np. nauczycieli),

·     dopuszczenia się kradzieży,

·     fałszowania dokumentów państwowych (świadectwa szkolne itp.)

 

Celem regulacji zawartej w treści Ustawy o systemie oświaty jest umożliwienie organom szkoły publicznej, w sytuacjach tego wymagających, wyłączenie z grona uczniów danej szkoły określonego dziecka, bez jednoczesnego naruszenia przysługującej mu konstytucyjnej i ustawowej gwarancji do bezpłatnego realizowania obowiązku szkolnego w szkole publicznej.

 

Zupełnie odmiennie przedstawia się sytuacja ucznia nieobjętego już obowiązkiem szkolnym,
a który spełnia obowiązek nauki uczęszczając do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej bądź
w formach pozaszkolnych. Dyrektor szkoły może wówczas w drodze decyzji, skreślić ucznia nieobjętego obowiązkiem szkolnym z listy uczniów, w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie to następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

 

Adwokacki Kancelarii udzielają pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa oświatowego. Potrzebujesz pomocy? Umów się na spotkanie. 

POZOSTAŁE WPISY
Rozszerzony przepadek mienia – konfiskata rozszerzona
Dowiedz się więcej
Czy można zrzec się prawa do zachowku?
Dowiedz się więcej
Jakie koszty procesu w sprawie o podleganie ubezpieczeniom społecznym?
Dowiedz się więcej