Powrót do listy
Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż instytucja przedterminowego warunkowego zwolnienia nie jest prawem obligatoryjnym i powinno się ją rozpatrywać jedynie jako sposobność na uzyskanie wcześniejszego zwolnienia osoby skazanej. Opłata od wniosku wynosi 45 zł.

 

O warunkowym zwolnieniu decyduje sąd penitencjarny, dla którego kluczowe i mające wpływa na pozytywne rozpatrzenie wniosku jest zachowanie skazanego podczas pobytu w zakładzie karnym. Dodatkowo pozytywny wydźwięk ma poparcie wniosku przez kuratora sądowego, wychowawcę czy też Dyrektora Zakładu Karnego. Znaczącymi argumentami przemawiającymi także na korzyść skazanego są otrzymane wnioski nagrodowe, pozytywne oceny zachowania a także właściwe zachowanie podczas wyjść na przepustki.

 

Z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie można wystąpić po odbyciu przez skazanego co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach. Skazany w warunkach recydywy, powrotu do przestępstwa lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, musi odbyć trzy czwarte kary, a warunkowe zwolnienie nie może nastąpić wcześniej niż po roku jej odbywania. Jeżeli sąd wydał wyrok skazujący na karę 25 lat pozbawienia wolności, przedterminowe warunkowe zwolnienie może być zastosowane dopiero po odbyciu 15 lat kary, natomiast w sytuacji skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności dopiero po odbyciu 25 lat kary.

 

Wniosek o przedterminowe warunkowe zwolnienie musi zawierać:

  • adresata, czyli wskazanie Sądu, do którego kierowany jest wniosek,

  • dane skazanego, adres zamieszkania, jaki posiadał przebywając na wolności,

  • własnoręczny podpis skazanego,

  • nazwę Sądu, który wydał wyrok skazujący za popełnione przestępstwo, sygnaturę akt sprawy, datę wyroku, wymiar zasądzonej kary podany w latach, miesiącach,

  • w jakim zakładzie karnym skazany jest obecnie osadzony,

  • oraz

  • uzasadnienie, w którym należy opisać argumenty uzasadniające dlaczego Sąd powinien się przychylić do złożonego wniosku

  • potwierdzenie opłaty za wniosek w wysokości 45 zł.

W uzasadnieniu wniosku należy przedstawić wszystkie okoliczności przemawiające za tym, że postawa skazanego, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary jednoznacznie uzasadniają, że skazany powinien dostać szansę na warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

 

Na postanowienie w przedmiocie warunkowego zwolnienia przysługuje zażalenie. Termin na złożenie zażalenia wynosi 7 dni i jest terminem zawitym, czyli w przypadku przekroczenia tego terminu zażalenie skazanego nie zostanie rozpatrzone. Termin ten zaczyna swój bieg od ogłoszenia postanowienia o odmowie udzielenia warunkowego zwolnienia skazanemu na posiedzeniu przed Sądem.

 

Adwokacki Kancelarii świadczą pomoc prawną w zakresie prawa karnego od etapu postępowania przygotowawczego, przez postępowanie sądowe oraz postępowanie wykonawcze. Reprezentują zarówno podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego, oskarżonych, jak i skazanych.

POZOSTAŁE WPISY
Skreślenie z listy uczniów w szkole publicznej – kiedy jest to możliwe?
Dowiedz się więcej
Rozszerzony przepadek mienia – konfiskata rozszerzona
Dowiedz się więcej
Czy można zrzec się prawa do zachowku?
Dowiedz się więcej