Powrót do listy
Umieszczenie w DPS osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

Decyzja o umieszczeniu osoby bliskiej w domu opieki społecznej jest bardzo trudna, czasami stanowi jednak konieczność i jedną możliwość zapewnienia takiej osobie profesjonalnej pomocy i właściwych warunków życia. W większości przypadków umieszczenie w domu pomocy społecznej odbywa się zgodnie z wolą pensjonariusza. Co zrobić jednak gdy mamy do czynienia z osobą ubezwłasnowolnioną? 

 

W związku z wejściem w życie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (skarga nr 45026/07) w przypadku kierowania do domu pomocy społecznej osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, niezależnie od tego, czy wniosek będzie złożony przez osobę zainteresowaną za zgodą jej opiekuna, czy przez samego opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – do wniosku o skierowanie powinno być dołączone zezwolenie sądu opiekuńczego. Powyższe działanie nie wynika wprost z zapisów ustawy o pomocy społecznej a konieczność uzyskania zgody na takie działania została uregulowana art. 175 w zw. z art. 156 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

 

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 1999 r. (sygn. akt I SA 114/99) wskazano, iż „ (…) sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie (podobnie jak nad małoletnim) podlega stosownie do art. 155 § 2 w związku z art. 175 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - nadzorowi sądu opiekuńczego. Nadzór ten przejawia się m.in. w tym, że opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszystkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku ubezwłasnowolnionego całkowicie (art. 156 w związku z art. 175 k.r.io.). Umieszczenie w domu pomocy społecznej bez wątpienia należy do tych ważniejszych spraw, wymagających zezwolenia sądu opiekuńczego (…)”.

 

Celem uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej warto skorzystać z pomocy profesjonalisty.

 

Adwokaci Kancelarii zajmują się udzielaniem pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym obejmujących sprawy z zakresu opieki i kurateli.

POZOSTAŁE WPISY
Skreślenie z listy uczniów w szkole publicznej – kiedy jest to możliwe?
Dowiedz się więcej
Rozszerzony przepadek mienia – konfiskata rozszerzona
Dowiedz się więcej
Czy można zrzec się prawa do zachowku?
Dowiedz się więcej